FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Veling s.r.o.
Havlíčkova 947
280 02 Kolín IV

IČO: 02436124
DIČ: CZ02436124

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všechny uváděné ceny jsou s DPH.


Platební podmínky

Noví zákazníci - první tři odběry v hotovosti, dále je možno na fakturu.


Poskytujeme firemní slevy, dále množstevní slevy při odběru zboží:

nad 25.000,- ............. 2%
nad 50.000,- ............. 3%
nad 100.000,- ............. 5%
nad 200.000,- ............. smluvní podmínky
smluvní podmínky při stálých celoročních odběrech


Rozvoz zboží k zákazníkovi bez příplatku:

nad 10.000,- ......... do 30 km
nad 20.000,- ......... do 50 km
nad 50.000,- ......... celá ČR

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na základě zákona č. 40/194 Sb., Občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vydáváme následující reklamační řád:

 1. Vyskytne-Ii se u zakoupeného zboží vada, má občan právo tuto vadu reklamovat. Reklamaci lze uplatnit pouze u řádně očištěného zboží a to ihned po objevení vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 měsíců ode dne zakoupení zboží nebo do 6 měsíců u zboží vyrobeného do konce roku 2002. Po této době právo na uplatnění reklamace zaniká.
 2. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení výrobku, či nesprávného užíváni nebo zásahu. Nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku.
 3. Reklamaci je možno uplatnit v prodejně, kde bylo zboží zakoupeno. Je nutné prokázat datum zakoupení a cenu zboží což je uvedeno na prodejním dokladu. Tento doklad je nutné při reklamaci předložit. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů včetně záruční opravy, pokud není písemně dohodnuta jiná lhůta. Konečně rozhodnutí o řešení reklamace přísluší prodejci. V případě pochybností o správnosti rozhodnutí má zákazník možnost obrátit se na soud.
 4. Pokud se u reklamovaného zboží jedná o vadu odstranitelnou, má zákazník nárok pouze na záruční opravu. Při výskytu odstranitelné vady může být zboží vyměněno za bezvadné pouze tehdy, pokud nebylo ještě použito. Doba od uplatnění práva na odstranění vady po okamžik, kdy je občan povinen zboží převzít, se do záruční doby nezapočítává. Provádění záručních oprav je bezplatné.
 5. Při výskytu neodstranitelné vady má občan právo na:
  1. výměnu zboží za jiné bezvadné
  2. zrušení kupní smlouvy (vrácení peněz ve výši kupní ceny zboží)
  3. Stejné právo jako při výskytu neodstranitelných vad má občan i v případě opakovaného výskytu odstranitelné vady po provedené opravě (max. po dvou opravách) nebo vyskytuje-li se na výrobku více odstranitelných vad současně. Dojde-li k výměně zboží za nové, začne běžet záruční doba opětovně od převzetí nového zboží.

Platnost těchto obchodních podmínek je od 1. 5. 2003 do odvolání.