UŽITEČNÉ
Na této stránce naleznete užitečné dokumenty a odkazy na další stránky.

Pokud Váš prohlížeč nepodporuje formát PDF, stáhněte si prosím aktuální verzi Adobe Acrobat.

ŘAZENÍ OOP DO KATEGORIÍ

< Zpět na přehled

Tento dokument vychází z příručky zpracované stálým výborem pro OOP, ustaveným v rámci Komise 89/391EHS. Měl by pomoci vyjasnit rozřazování OOP do jednotlivých kategorií. Ze zařazení do kategorie vyplývá i potřebný postup posuzování shody.

Postupy posuzování shody pro OOP

a) Pro osobní ochranné prostředky zařazené do certifikační kategorie I výrobce nebo dovozce vystavuje na svou vlastní odpovědnost prohlášení o shodě, viz zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. § 12 odst. 4 písm. a),

b) Pro osobní ochranné prostředky zařazené do certifikační kategorie II musí výrobce nebo dovozce vystavit prohlášení o shodě na základě vydání certifikátu typu vydaného autorizovanou osobou, viz zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. § 12 odst. 4 písm. b),

c) Pro osobní ochranné prostředky zařazené do certifikační kategorie III musí výrobce nebo dovozce vystavit prohlášení o shodě na základě vydání certifikátu typu (viz bod b) a navíc musí zajišťovat v ročních intervalech prověření jakosti výrobního procesu, viz zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. § 12 odst. 4 písm. d) nebo písm. f). Toto prověření musí provádět rovněž autorizovaná osoba a to buď ta, která vydala certifikát typu, nebo jiná.

Kategorie OOP

Kategorie I.

Viz nařízení vlády č. 172/1997 Sb. § 5 odst. 4.

Za osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce se považují zejména osobní ochranné prostředky určené pro ochranu jejich uživatele proti:

a) povrchovému mechanickému působení (např. zahradnické rukavice, náprstky) nebo

b) slabě agresivním čisticím prostředkům, jejichž působení lze snadno vyloučit, (např. ochranné rukavice proti zředěným čisticím prostředkům) nebo

c) rizikům při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám převyšujícím 50C nebo nebezpečným nárazům, (např. rukavice, zástěry pro profesionální používání) nebo

d) klimatickým vlivům, které však nejsou extrémní, (např. pokrývka hlavy, sezónní oděv, obuv) nebo

e) drobnějším nárazům a vibracím, které nemohou způsobit zranění životně důležitých částí těla a jejichž účinek nemůže způsobit poškození s trvalými následky, (např. lehká ochrana hlavy proti skalpování vlasů, rukavice, lehká obuv) nebo

f) slunečnímu záření (např. protisluneční brýle).

Kategorie II.

Osobní ochranné prostředky v druhé kategorii jsou definovány jako ty, které nespadají do kategorie I ani III.

Kategorie III.

Viz nařízení vlády č. 172/1997 Sb. § 5 odst. 5.

Ověřování shody výrobku s certifikovaným typem nebo posuzování systému jakosti výroby se provádí u osobních ochranných prostředků, které jsou určeny k ochraně života či k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale poškodit zdraví, a u kterých může výrobce nebo dovozce předpokládat, že tato nebezpečí není uživatel schopen včas rozpoznat. Za takové osobní ochranné prostředky se považují zejména:

a) osobní ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů s filtry proti dráždivým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivním aerosolům obsahujícím pevné nebo kapalné částice nebo proti plynům,

b) osobní ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů zajišťující plnou izolaci vůči okolní atmosféře, včetně dýchacích přístrojů pro potápění,

c) osobní ochranné prostředky poskytující pouze časově omezenou ochranu proti chemickým škodlivinám nebo proti ionizujícímu záření,

d) osobní ochranné prostředky pro použití v horkých prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě 100 C nebo vyšší, ve kterých může vznikat nebezpečí od infračerveného záření, plamenů nebo rozstřiku velkého množství roztaveného materiálu,

e) osobní ochranné prostředky pro použití v chladných prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě -50 oC nebo nižší,

f) osobní ochranné prostředky chránící před pádem z výšky nebo do hloubky,

g) osobní ochranné prostředky proti rizikům vytvářeným elektřinou a nebezpečným napětím nebo izolační osobní ochranné prostředky užívané při práci při vysokém napětí.

Kategorie 0

Kromě uvedených kategorií existují OOP, na které se nařízení vlády nevztahuje. Viz nařízení vlády č. 172/1997 Sb. Příloha č. 1. Pro tyto OOP je použito označení kategorie 0. Tato kategorie je uvedena i v případech, kdy se nejedná o OOP.

1. Osobní ochranné prostředky navrhované a vyráběné speciálně pro použití v armádě nebo v pořádkových a bezpečnostních silách (např. přilby, štíty).

2. Osobní ochranné prostředky pro sebeobranu (např. aerosolové rozprašovače, osobní zastrašující prostředky).

3. Osobní ochranné prostředky navrhované a vyráběné pro soukromé používání na ochranu proti:

a. nepříznivým povětrnostním podmínkám (např. pokrývky hlavy, sezónní oděvy, obuv, deštníky),

b. páře a vodě (např. rukavice pro mytí nádobí),

c. teplu (např. rukavice).

4. Osobní ochranné prostředky, které nejsou nošeny trvale, určené pro ochranu nebo záchranu osob na lodích nebo v letadlech

5. Přilby a štíty určené pro uživatele motorových vozidel, která mají dvě nebo tři kola

Rozdělení osobních ochranných prostředků podle druhů a kategorií

V následujících tabulkách jsou OOP podrobněji rozčleněny a je uvedeno jejich rozřazení do jednotlivých kategorií. Toto rozdělení nemá právní podklad, je však uznáváno v zemích EU i v České republice.